รายการถ่ายทอดสดย้อนหลัง

กิจกรรมถ่ายทอดสดสัญญาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ใช้ e-Mail กลางในการเก็บข้อมูล
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 สามารถเข้าใช้ อินเทอร์เน็ต และ WiFi ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
 
 
 
 

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ เขตวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-890-1801 ต่อ 2112